راه روستایی کهنه گوراب شهرستان املش

نام پروژه: راه روستایی کهنه گوراب

موقعیت:شهرستان املش

مساحت پروژه: مساحت 4498 مترمربع معادل 797 تن

کارفرما:بنیادمسکن انقلاب اسلامی گیلان

پیمانکار:شرکت راه و ساختمان کاسپین آریایی

سال اجرا:1395