پروژه آسفالت راه روستایی میلاش شهرستان رودسر

نام پروژه: راه روستایی میلاش

موقعیت:شهرستان رودسر

مساحت پروژه: مساحت 16459 متر مربع معادل 2650 تن

کارفرما:اداره راه و شهرسازی استان گیلان

پیمانکار:شرکت راه و ساختمان کاسپین آریایی

سال اجرا:1396