راه روستایی بازنشین علیا و سفلی شهرستان رودسر به مساحت 9550 مترمربع معادل 1537 تن

نام پروژه:راه روستایی بازنشین علیا و سفلی

موقعیت:شهرستان رودسر

مساحت پروژه: مساحت 9550 مترمربع معادل 1537 تن

کارفرما:اداره راه و شهرسازی استان گیلان

پیمانکار:شرکت راه و ساختمان کاسپین آریایی

سال اجرا:1395