راه روستایی کورتاشه - شهرستان رودسر

نام پروژه: راه روستایی کورتاشه

موقعیت: شهرستان رودسر

مساحت پروژه:5650 مترمربع معادل 972 تن

کارفرما: اداره راه و شهرسازی گیلان

پیمانکار: شرکت کاسپین آریایی

سال اجرا: 1395