راه روستایی ماچیان - شهرستان رودسر

نام پروژه: راه روستایی ماچیان

موقعیت: شهرستان رودسر

مساحت پروژه: 2732 مترمربع معادل 473 تن

کارفرما: بنیادمسکن انقلاب اسلامی گیلان

پیمانکار: شرکت کاسپین آریایی

سال اجرا: 1395