راه روستایی بیجارگاه کلجار - شهرستان رودسر

نام پروژه: راه روستایی بیجارگاه کلجار 

موقعیت: شهرستان رودسر

مساحت پروژه: 4321 مترمربع  معادل 696 تن

کارفرما: اداره راه و شهرسازی گیلان

پیمانکار: شرکت کاسپین آریایی

سال اجرا: 1395