راه روستایی گرجه پشت شهرستان رودسر

نام پروژه:راه روستایی گرجه پشت

موقعیت:شهرستان رودسر

مساحت پروژه:ساحت 6850 متر مربع معادل 1102 تن

کارفرما:اداره راه و شهرسازی استان گیلان

پیمانکار:شرکت راه و ساختمان کاسپین آریایی

سال اجرا:1395