راه روستایی حاجی سرا- شهرستان لنگرود

نام پروژه:راه روستایی حاجی سرا

موقعیت:شهرستان لنگرود 

مساحت پروژه:مساحت 2488 مترمربع معادل 423 تن

کارفرما:بنیادمسکن انقلاب اسلامی گیلان

پیمانکار:شرکت راه و ساختمان کاسپین آریایی

سال اجرا:1395